Kachemak Bay Scottish Club 2011 - 2018 Kachemak Bay Scottish Club dba Kachemak Bay Celtic Club 2011-2013